dla Tłumacza

Hits: 501

Zasady współpracy dla Tłumaczy

 • Należy zachować zdrowy rozsądek przyjmując zlecenia – nie posiadając odpowiedniej wiedzy lub/i doświadczenia w danej branży, lepiej zrezygnować z zarobku, niż brać na siebie obowiązki i ryzykować zakończenie tłumaczenia fiaskiem. Może skutkować to odpowiedzialnością odszkodowawczą i karami finansowymi.
 • Tłumacz zobowiązany jest poinformować BT o spodziewanym opóźnieniu w oddaniu pracy co najmniej 24 godziny przed upływem ustalonego terminu oddania tłumaczenia.
 • Tłumacz NIE KORZYSTA z żadnych darmowych translatorów internetowych, a w szczególności z Google Translate pod rygorem odrzucenia tłumaczenia przez BT i odmowy zapłaty wynagrodzenia. Narzędzia takie nie nadają się do zastosowania komercyjnego i profesjonalnego. DLACZEGO? Przede wszystkim korzystanie z narzędzi typu GT przeczy zasadom sztuki przekładu pisemnego i dowodzi braku właściwych kompetencji Tłumacza, i tego nie trzeba wyjaśniać. Ponadto metoda ta nie zapewnia zachowania poufności przekazywanych danych oraz narusza prawa własności intelektualnych Klienta bądź autora tłumaczonych treści, co prowadzi do naruszenia praw własności intelektualnych osób trzecich! Więcej: Warunki korzystania z usług Google oraz Polityka prywatności Google.
 • Tłumacz zobowiązany jest poinformować BT o korzystaniu z profesjonalnych komercyjnych narzędzi tłumaczeń maszynowych (np Trados).
 • W przypadku tłumaczeń pilnych czy ekspresowych, jeśli Tłumacz oceni, że czasu może być za mało i jakość pracy może na tym ucierpieć, zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu do BT przed przed podjęciem współpracy.
   
 • Jeśli tekst źródłowy nie jest jednoznaczny, należy opatrzyć tłumaczenie zastrzeżeniem, że jest to jedna z możliwych interpretacji.
   
 • W razie jakichkolwiek niejasności Tłumacz niezwłocznie kontaktuje się z BT celem wyjaśnienia wątpliwych kwestii. Pozostawienie w tłumaczeniu nieprzetłumaczonych słów, błędów językowych bądź ortograficznych, niezrozumiałych fragmentów jest równoznaczne z popełnieniem błędów krytycznych dyskwalifikujących tłumaczenie.
   
 • W trakcie pracy nad tłumaczeniem, szczególnie specjalistycznym, Tłumacz korzysta wyłącznie z fachowych źródeł wiedzy, a nie z internetu lub opracowań popularnonaukowych.
   
 • Należy przechowywać tłumaczenia na wypadek ewentualnych roszczeń, potrzeby ponownej weryfikacji lub zmiany w treści przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zachowania poufności.
 • Tłumacz jest zobligowany udostępnić telefon kontaktowy do siebie i pozostawać w ciągłym kontakcie z BT w czasie realizacji współpracy. Wszelka korespondencja prowadzona jest w formie mailowej. Wszystkie ustalenia telefoniczne również potwierdzana jest w formie elektronicznej (e-mail, sms, messenger).

Przyjęcie zlecenia od ETŁUMACZENIA jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

 • Przed rozpoczęciem współpracy strony podpisują Umowę o dzieło (chyba że Tłumacz jest przedsiębiorą i wystawia rachunki lub faktury). Dane niezbędne do przygotowania umowy o dzieło to: imię, nazwisko, miejsce zameldowania, seria i numer dokumentu tożsamości, numer NIP i PESEL, numer rachunku bankowego.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia – 14 dni od oddania prawidłowo wykonanego zlecenia, bez uwag i poprawek od Klienta.
 • Strony ustalają, że Tłumacz pozostaje do dyspozycji BT w godzinach 9:00-17:00.
 • Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź jego niewykonanie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym powyższe podlegają odpowiedzialności odszkodowawczej oraz karom umownym. Nienależyte wykonanie umowy to takie, które dyskwalifikuje dzieło z normalnego użytku (min.: rażące błędy, niepełne tłumaczenie, tłumaczenie lub jego część z google translatora). Za niewykonanie umowy uznawany jest min.: brak kontaktu (nie odbieranie telefonu, e-maila, Messengera i innych uzgodnionych sposobów komunikacji) przez Tłumacza w okresie od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Tłumacza do momentu zaakceptowania tłumaczenia przez Klienta (do 7 dni roboczych od dnia oddania zlecenia). Obydwa przypadki skutkują natychmiastowym odstąpieniem od umowy z winy Tłumacza.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z winy Tłumacza w trakcie realizacji zlecenia naliczona zostanie kara umowna w wysokości 200% przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy lub uzgodnionego w korespondencji mailowej w przypadku współpracy z przedsiębiorcą, przy czym nie mniej niż 700zl.