regulamin sklepu

Hits: 473

1. Sklep internetowy XXX prowadzi sprzedaż za pośrednictwem własnej strony internetowej, a także  poprzez e-mail.

2. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie następujących informacji osobowych: imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość oraz kraj nabywcy, a także danych kontaktowych: adresu e-mail oraz numeru telefonu, w celu weryfikacji zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. W przypadku podania przez klienta numeru VAT EU faktura jest wystawiana automatycznie, na życzenie klienta indywidualnego również wystawiamy fakturę VAT. Faktura wysyłana jest wraz towarem,  również w wersji elektronicznej (PDF) lub w terminie późniejszym Pocztą Polską.

4.  Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Przyjęcia zamówienia do realizacji następuje z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji może nastąpić także drogą telefoniczną. Sklep XXX  zastrzega sobie prawo do odrzucenia zrealizowania zamówienia jeśli nie będzie ono mogło być zweryfikowane w przeciągu 3 dni roboczych.

7. Zamówienia są przyjmowane 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje w godzinach otwarcia sklepu (10:00-18:00) w dni powszednie. Wysyłki pocztowe realizowane są we wtorki, czwartki i soboty, wysyłki kurierskie w dniach pracy firmy UPS (poniedziałek-piątek).

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych produktów ze sklepu. Uwzględnia tylko dni robocze. Należy do niego doliczyć czas dostawy, który wynosi:

  • w przypadku firmy kurierskiej UPS: 1 dzień roboczy (w godzinach pracy)
  • w przypadku Poczty Polskiej: 1-4 dni robocze (w zależności od usługi)

1. Online shop XXX conducts the sales by means of their own website as well as by e-mail.

2. For processing an order obligatory is providing the following personal data: name and surname, street, post code, Buyer’s place of residence and country as well as the given contact details: e-mail address and telephone number in order to verify an order. Those data is collected with due care and adequately protected against unauthorized persons adhering to security measures in accordance with the Polish Personal Data Protection Act of 29 August 1997 (Journal of Laws, No. 133, item 883). The Customer shall have the right to access his/ her data, to correct them and to demand that they no longer be used.

3. In case the Buyer provides the VAT EU number an invoice is issued automatically, an invoice is issued also upon an Individual Customer’s request. An invoice is send with goods also in an electronic version (PDF) or later by Poczta Polska.

4.  All of the prices in the shop are gross prices (are inclusive of VAT).

5. Accepting an order for realization takes place on receiving by the Customer an e-mail message with confirmation of the placed order. Thereby, the sales and purchase agreement between the Seller and Customer is concluded.

6. Accepting an order for realization can also take place via phone. The shop XXX stipulates a right to reject an order if it cannot be verified within 3 working days.

7. Orders are accepted 24 hours a day, 7 days a week. Orders are processed on weekdays during the opening hours (10 AM and 5 PM). Shipping by post is processed on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, courier parcels on UPS company’s working days (Monday-Friday).

8. An order will be processed on the condition that goods are available in our warehouse or shop’s suppliers. In case of shortage of goods the Customer is informed about the state of an order and undertakes decision about its realization (processing an order partially, prolonging the queue time, cancelling the whole order).

9. The lead time is stated at each product. This is the time which passes from placing an order to the moment of sending the ordered goods from the Shop. It includes only working days. Customer ought to add delivery time which is:

  • In case of UPS Courier: 1 working day (during working hours)
  • In case of Poczta Polska: 1-4 working days (depending on service)