dla Tłumacza

Hits: 222

Zasady współpracy dla Tłumaczy

 • Należy zachować zdrowy rozsądek przyjmując zlecenia – nie posiadając odpowiedniej wiedzy lub/i doświadczenia w danej branży, lepiej zrezygnować z zarobku, niż brać na siebie obowiązki i ryzykować zakończenie tłumaczenia fiaskiem. Może skutkować to odpowiedzialnością odszkodowawczą i karami finansowymi.
 • Tłumacz NIE KORZYSTA z żadnych translatorów internetowych, a w szczególności z google translator.
 • W przypadku tłumaczeń pilnych czy ekspresowych, jeśli tłumacz oceni, że czasu może być za mało i jakość pracy może na tym ucierpieć, zobligowany jest do zgłoszenia tego faktu przed przed podjęciem współpracy.
   
 • Jeśli tekst źródłowy nie jest jednoznaczny, należy opatrzyć tłumaczenie zastrzeżeniem, że jest to jedna z możliwych interpretacji.
   
 • W razie jakichkolwiek niejasności tłumacz niezwłocznie kontaktuje się z BT celem wyjaśnienia wątpliwych kwestii.
   
 • W trakcie pracy nad tłumaczeniem, szczególnie specjalistycznym, Tłumacz korzysta wyłącznie z fachowych źródeł wiedzy, a nie z internetu lub opracowań popularnonaukowych.
   
 • Należy przechowywać tłumaczenia na wypadek ewentualnych roszczeń, potrzeby ponownej weryfikacji lub zmiany w treści przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku zachowania poufności.
 • Tłumacz jest zobligowany udostępnić telefon kontaktowy do siebie i pozostawać w ciągłym kontakcie z BT w czasie realizacji współpracy . Wszelka korespondencja prowadzona jest w formie mailowej. Wszystkie ustalenia telefoniczne również potwierdzana jest w formie elektronicznej (e-mail, sms, messenger).

Przyjęcie zlecenia od ETŁUMACZENIA jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

 • Przed rozpoczęciem współpracy strony podpisują Umowę o dzieło (chyba że Tłumacz jest przedsiębiorą i wystawia rachunki lub faktury). Dane niezbędne do przygotowania umowy to: imię, nazwisko, miejsce zameldowania, seria i numer dokumentu tożsamości, numer NIP i PESEL, numer rachunku bankowego.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia – 14 dni od oddania prawidłowo wykonanego zlecenia, bez uwag i poprawek od Klienta.
 • Strony ustalają, że Tłumacz pozostaje do dyspozycji biura tłumaczeń w godzinach 9:00-17:00.
 • Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy bądź jego niewykonanie. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym powyższe podlegają odpowiedzialności odszkodowawczej oraz karom umownym. Nienależyte wykonanie umowy to takie, które dyskwalifikuje dzieło z normalnego użytku (min.: rażące błędy, niepełne tłumaczenie, tłumaczenie lub jego część z google translatora). Za niewykonanie umowy uznawany jest min.: brak kontaktu (nie odbieranie telefonu, e-maila, Messengera i innych uzgodnionych sposobów komunikacji) przez Tłumacza w okresie od dnia potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Tłumacza do momentu zaakceptowania tłumaczenia przez Klienta (do 7 dni roboczych od dnia oddania zlecenia). Obydwa przypadki skutkują natychmiastowym odstąpieniem od umowy z winy Tłumacza.
 • W przypadku odstąpienia od umowy z winy Tłumacza naliczona zostanie kara umowna w wysokości 200% przysługującego mu wynagrodzenia wynikającego z umowy lub uzgodnionego w korespondencji mailowej w przypadku współpracy z przedsiębiorcą, przy czym nie mniej niż 700zl.