zasady współpracy


Biuro tłumaczeń ETŁUMACZENIA – tłumaczenia dla Ciebie podejmuje się wykonywania usług zgodnie ze standardami i praktykami ogólnieprzyjętymi na rynku tłumaczeń.

Przyjmujemy tłumaczenia wyłącznie w wersji elektronicznej.

Gwarantujemy dyskrecję i poufność wszystkich przekazywanych nam informacji.

Przed wykonaniem zlecenia, zleceniodawca otrzymuje indywidualną ofertę, której akceptacja jest równoznaczna ze zgodą na realizację zlecenia. Do każdego tłumaczenia przystępujemy po otrzymaniu zaliczki na podstawie rachunku pro-forma. Po wykonaniu zlecenia wystawiany jest rachunek z 7-dniowym terminem płatności. Akceptujemy płatności przelewem na konto podane na rachunku.

Złożenie zamówienia przez Zleceniodawcę w formie e-mail jest równoznaczne  z zawarciem umowy o dzieło oraz akceptacją niniejszych Zasad współpracy. Istnieje możliwość podpisania odrębnej umowy, jednak niniejsze Zasady współpracy pozostają jej integralną częścią. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego danych personalnych oraz numeru telefonu lub w przypadku firmy – danych niezbędnych do wystawienia rachunku, w tym numeru NIP.

W przypadku gdy tekst źródłowy zawiera elementy nietypowe lub takie, których zwyczajowo się nie tłumaczy (nazwy własne, tytuły publikacji, przypisy itp.), domyślnie nie zostaną one przetłumaczone, chyba że w zleceniu będzie informacja, że należy je przetłumaczyć.

Wszystkie osoby, którym ETŁUMACZENIA powierza wykonanie tłumaczenia,  są zobowiązane do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów i treści otrzymanych materiałów.

ETŁUMACZENIA zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego zamówienia (z podaniem przyczyn).

Zasady Współpracy na podstawie Warunków wykonywania tłumaczeń pisemnych i zasad wynagradzania tłumaczy, przyjętych uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich dnia  26 kwietnia 2006 r.

anulowanie zlecenia

Zlecenie może być odwołane najpóźniej po upływie 2 godzin od jego złożenia. Zleceniodawca odwołujący zlecenie w terminie późniejszym jest zobowiązany zapłacić firmie ETŁUMACZENIA – tłumaczenia dla Ciebie wynagrodzenie za dotychczas wykonaną pracę, a ponadto odszkodowanie w wysokości 10 procent pozostałej wartości zlecenia.

prawo do reklamacji

Zleceniodawca ma prawo do reklamacji tłumaczenia wykonanego przez ETŁUMACZENIA w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jego odebrania. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.  W przypadku uzasadnionej reklamacji, ETŁUMACZENIA może bezpłatnie wykonać korektę przedmiotowego tłumaczenia. Nie przyjmujemy reklamacji na tłumaczenia wykonane w trybie pilnym, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wykonania korekty takiego tłumaczenia w ramach ceny tłumaczenia.

odpowiedzialność

Zleceniodawca zamawiający tłumaczenie w terminie pilnym podejmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu, które jednak Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć po zgłoszeniu zastrzeżeń w terminie przewidzianym w punkcie dotyczącym zgłaszania reklamacji.
Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia i usterki, na których przyczyny Zleceniobiorca nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy  w dostawach energii elektrycznej.
Zleceniobiorca nie odpowiada za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów w występujących w tekście źródłowym.

złożenie zamówienia

ETLUMACZENIA wykonuje tłumaczenia na podstawie zamówienia wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej lub przesłanego drogą mailową. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Zasad współpracy.
Nie wykonujemy tłumaczeń zlecanych drogą wyłącznie telefoniczną.

przekazanie wykonanej pracy

Gotowe tłumaczenia pisemne są przekazywane we wcześniej ustalonym terminie lub niezwłocznie po ich wykonaniu za pomocą poczty elektronicznej. Inne sposoby [poczta tradycyjna, przesyłka kurierska (usługa opłacana przez klienta) bądź osobiście] podlegają osobnym ustaleniom.

regulacje prawne

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami Współpracy zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zwyczaje obowiązujące na rynku usług w zakresie tłumaczeń.